UREĐENJE OKOLIŠA CRKVE U STROŽANCU

 

Pristupili smo, konačno, uređenju vanjskog prostora naše župne crkve. Nakon što je Konzervatorski odjel u Splitu krajem prošle godine prihvatio idejno rješenja uređenja, moglo se pristupiti konačnom projektu.

Prethodno je provedeno geodetsko snimanje cjelokupnog prostora oko stare i nove crkve i provedeno sondažno arheološko istraživanje. Cijeli lokalitet je na prostoru nekadašnjeg groblja i prostoru još ranijeg, antičkog stanovanja, pa se svi radovi odvijaju uz stalan arheološki nadzora i usku suradnju s nadležnom arheološkom i konzervatorskom službom radi zaštite i kvalitetne prezentacije arheoloških nalaza.

Prostor crkvenog parkirališta na istočnoj strani je uglavnom uređen izuzev manje površine na sjevernom dijelu koja se zbog curenja vode, ponovno izolira i uređuje.

U dijelu površine koja pripada župi na zapadnoj strani, stvorena je nova javna pješačka komunikacija koja povezuje ulicu Gospe u Siti i Paštrićevu ulicu.

Prostor oko nove crkve na sjevernoj strani dodatno se uređuje izradom novog, većeg platoa pred glavnim ulazom u crkvu, novog prilaznog stepeništa s rampom koja omogućava prilaz i invalidnim osobama.

Prostor oko stare crkve se otkopavanjem dodatno spušta do nivoa nižeg od unutrašnjeg poda stare crkve čime će vizualno crkva biti bolje saglediva i bolje zaštićena od moguće oborinske vode s okolnog prostora.

Projekt ispred crkve predviđa prostor za vanjska vjerska i kulturna okupljanja, ljetne manifestacije.

Spuštanjem okolnog terena više će do izražaja doći i ostatci zidova antičke villae rusticae koji se saniraju od preostalih kamenih dijelova.

Glavni prilaz vanjskom prostoru crkve ostaje iz pravca ulice Gospe u Siti prema kojoj se gradi novi ogradni zid na koji se postavlja nova ograda i glavna široka ulazna vrata.

Unutar prostora dvorišta se od tih vrata gradi nova široka popločana komunikacija koja vjernike i posjetitelje vodi prema glavnom ulazu u crkvu.

Uz tu glavnu  komunikaciju planira se nova rampa za osobe sa otežanim kretanjem.

Oko prostora postojećih starih stabala uređuje se parkovni prostor i površine s ukrasnim cvjetnim grmljem i autohtonim raslinjem.

Uz prilazne putove i zelene površine planiran je niski zidić visine pogodan sjedenje prigodom ljetnih okupljanja.

Vanjsko uređenje obuhvaća ukupno 1292 m2 površine + 84 m2 nove pješačke prometnice na zapadnoj strani.

Plan fazne izgradnje

Realnost uvjeta financiranja nameće da se cijela realizacija provede u dvije faze.

U I fazi realizirali bi se svi pripremni radovi, zemljani radovi, svi obodni i unutrašnji zidovi i podzidi i ivičnjaci, sva planirana nasipanja i izrada podloge za popločavanja, ugradile bi se sve potrebne instalacije odvoda i dovoda vode s priključcima i razvod i priključak planirane električne instalacije rasvjete.

U II fazi izvode se sva završna popločanja, ugrađuju sve vanjske i unutrašnje ograde i vrata, završna obrada ozelenjenih površina, nasipanje površina u parku, ugrađuje se svi završni elementi instalaciji dovoda i odvoda vode i kompletna predviđena oprema, ugrađuju se svi elementi rasvjete.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira radove na

Uređenju Trga crkve Gospe u Siti

 

Uređenje Trga crkve Gospe u Siti sufinancirano je i od strane  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznosom od 250.000,00 kuna.

Prvu fazu radova na uređenju Trga prijavili smo u kolovozu 2018. na Javni poziv kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja te nam je, nakon ocjene naše prijave, odobreno sufinanciranje u iznosu od 250.000,00 kuna. Ugovor s Ministarstvom potpisan je u listopadu 2018.

Radujemo se svakoj pomoći u financiranju ovog projekta budući su radovi opsežni te iznose oko 2.300.000,00 kuna. Stoga ćemo i ubuduće nastojati osigurati dodatna sredstva iz svih raspoloživih izvora kako bismo uspješno dovršili započete radove na korist svih naših župljana i gostiju

 

 

Pročitajte više